คำร้องขออนุญาตการใช้บริการเก็บขยะมูลฝอย
  แบบแสดงความจำนงค์ขอยกเลิกใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  คำขอรับ ใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร
  คำขอรับ หนังสือรับรอง การแจ้งจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
  หลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ประกอบคำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก
  (พ.1-1)คำขออนุญาตตั้งหอพัก ผจก.
  (พ.1-3)คำขออนุญาตเป็น ผจก.
  (พ.1-5)คำขอต่อใบอนุญาตตั้งหอพัก
  (พ.1-6)คำขอต่อใบอนุญาตเป็น ผจก.หอพัก
  คำรับรองคุณสมบัติบุคคลหรือผู้แทนนิติบุคคล
  ตัวอย่างระเบียบหอพัก
  แบบคำร้อง
 

คำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งหอพัก (ตัวอย่าง)

 

คำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการหอพัก (ตัวอย่าง)

 

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการหอพัก (ตัวอย่าง)

 

หนังสือมอบอำนาจ

  แบบคำขอบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
  แบบคำขอยกเลิกบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
  แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
   
   
   
   
   
   
   
   
 

นับจำนวนผู้เข้าชม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th