ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินมัดจำรังวัดที่เหลือคืน 16/10/2563

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 29/9/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 29/9/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 3/9/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 3/9/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 3/9/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 28/8/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2563 3 /8/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ณ หมู่ที่ 9 13/7/2563

วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก 20/5/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ หมู่ที่ 12 19/5/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ณ หมู่ที่ 11 18/5/2563

อบต.กำแพงแสน มอบถุงยังชีพให้ประชาชน ในตำบลกำแพงแสน 13/5/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด6ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 30/4/2563

นายก ธงชัย โชคดำรงสุข แจกเจลล้างมือแอลกอฮลล์ให้แก่ประชาชนในตำบลกำแพงแสน 24/4/2563

นายก ธงชัย โชคดำรงสุข แจกหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในตำบลกำแพงแสน 8/4/2563

กิจกรรมทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โคโรน่า2019 30/3/2563

ประกาศคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครปฐม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว 24/3/2563

การทำหน้ากากอนามัย 11/3/2563

ขั้นตอนการล้างมือ 11/3/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 4/3/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ1ครั้งที่1ประจำปี2563 19/2/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2563 19/02/2563

จดหมายข่าวฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2/2/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดชำระภาษี 2/2/2563

ขอขอบคุณ อบจ.นครปฐม ซ่อมแซมถนนเพื่อลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตและทำผนังกันดิน บริเวณถนนหมู่9 เชื่อมต่อกับ ต.ดอนข่อย 17/2/2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (ระบบประปาหมู่บ้าน) 12/2/2563

จดหมายข่าว อบต.กำแพงแสน ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

จดหมายข่าว อบต.กำแพงแสน ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ.2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 28/1/2563

รายงานการตรวจรายงานการเงินของ องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 20/1/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 3/1/2563

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสะอาด หลักการ "3Rs ประชารัฐ" 2/1/2563

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 11/12/2562

โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 14/12/2562
ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 29/11/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2562 30/10/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ปี 2562 22/10/2562

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2563 15/10/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4 04/10/2562

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2562 1/10/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2562 18/09/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ปี 2562 12/09/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2562 10/09/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ปี 2562 9/09/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2562 4/09/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 28/08/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อรถบรรทุกดีเซล) 20/08/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 14/08/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 8/08/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 31/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 27/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 23/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 18/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 3 04/07/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 14/06/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 11/06/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 27/05/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 21/05/2562
การทำน้ำหมักจุลินทรีย์จากเศษอาหาร5/04/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 04/04/2562
ข้อมูลลานกีฬา/สถานที่ออกกำลังกายในเขตตำบลกำแพงแสน 18/03/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 15/02/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 15/02/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 08/02/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 08/01/2562
จดหมายข่าวฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 2/2/2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดชำระภาษี 2/2/2562

รายงานผลการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน 28/3/2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่อง รู้ทัน ป้องกัน รับมือ ปัญหาภัยแล้ง 20/12/2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 14/12/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปี 2561 8/11/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่องกฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม 8/11/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 8/10/2561
ข้อมูลโรงงานที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย 28/09/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 28/29/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสมัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 24/09/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 12/09/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 10/09/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 4/09/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 31/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 28/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 23/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 14/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 9/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 6/28/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 3/08/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 31/07/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 24/07/2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 2/06/2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 18/04/2561
วิธีรัก(ษ์)น้ำจากชุมชนสู่ครัวเรือน 20/03/2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 16/03/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 20/02/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 20/02/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 13/02/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 5/02/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 1/02/2561

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561 4/01/2561
วัฒนธรรมองค์กร 1/02/2561

การเพิ่มกระบวนงานให้บริการและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ 19/1/2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2/02/2560

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน 7/09/2558

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ ถนนสายทุ่งขี้อ้าย 1 หมู่ที่ 7 20/03/2558
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 29/12/2557

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ณ ถนนสายเอกชัย 5 หมู่ที่ 12 20/03/2558

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดทิ้ง กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 17/11/2557

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ หมู่ที่ 12 26/03/2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่องคู่มืองานบริการประชาชน 21/06/2558
รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ ถนนสายเลียบคลองเจริญสุข หมู่ที่ 12 09/06/2558

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ ถนนสายหน้าเกษตร หมู่ที่ 9 17/11/2557

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ณ ถนนสายรางไม้ตาย 1 หมู่ที่ 2 26/03/2558

รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนสายบ้านแม่น้อย หมู่ที่ 12 20/03/2558
การป้องกันและระงับอัคคีภัย 27/09/2557

การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 27/09/2557

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 25/09/2557

รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 25/09/2557

ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่เรื่องประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 19/09/2557

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 22/08/2557
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง หมู่7 21/08/2557