งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานการแสดงผลการดำเนินงานตามไตรมาศที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการจัดทำแผนใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาซื้อพัสดุประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
รายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
งบแสดงสถานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียดรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2557
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2557
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556
ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2556
รายละเอียดรายจ่ายจริงประจำปี 2556
รายละเอียดรายรับจริงประจำปีงบประมาณ 2556
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555
รายงานผลการดำเนินงานและรายละเอียดราบรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555

ข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน  2555

ข้อบัญญัิติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2554

รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประจำปี 2554
รายละเอียดรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายละเอียดรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2554
รายละเอียดเงินรายจ่ายจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
รายละเอียดเงินรายรับจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2553