1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  2. การ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ
  3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
  4. การชำระภาษีป้าย
  5. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  6. การจดทะเบียนพาณิชย์
  7. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อ.1
  8. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
  9. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
  10. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
  11. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
  12. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
  13.การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
 

14. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

15. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

17. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

18. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

19. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

20. การแจ้งขุดดิน

21. การแจ้งถมดิน

22.การขออนุญาตจัดตั้งตลาด

23. การขออนุญาตจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

24. การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

25. การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

26. การขอกำจัดสิ่งปฏิกูลและเก็บขนขยะมูลฝอย

 
 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th