สำนักปลัด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษาศาสนาและวัตนธรรม

กองคลัง

กองช่าง

 

โครงสร้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน

 

 
 
 
 
พันจ่าตรี มานะ บางสวนหลวง
 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวปาณร์ลิตาภัทร์ มะโนนุกูล

หัวหน้าสำนักปลัด

 
นางสาวิตรี วิมูลชาติ
นางสาวบุษยา แซ่คู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
งานบริหารทั่วไป
งานกฏหมายและคดี
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานนโยบายและแผน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวจินตนา ชัชวงษ์
นางสาวสิริกร เวสสะภักดี
นายทศพล ยอดสกุล
นางสาวฌาดารินทร์ ไชยวงษา
นายเชิดเกียรติ กมลเวชช์
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนิติกร
นักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
นางสาวกนกอร ทองคง
 
นายชลฤชา ลิ้มสมบูรณ์กุล
 
นายนิมิตต์ พึ่งนุสนธิ์
นักประชาสัมพันธ์
 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
นางสาวกมลวรรณ สมพรมทิพย์
     
นายนภา พิมสาร
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
     
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
     
นายเอกลักษณ์ เอกทุ่งบัว
     
นายสรพงษ์ สรงพรมทิพย์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     
พนักงานดับเพลิง
     
นางสาวเรณุกา เฮงสุวรรณ
     
นายชาญชัย ยืนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
พนักงานดับเพลิง
     
นางสาวอิสริยาภรณ์ อ่อนศิริ
     
นายภาณุพงษ์ แจ้งธรรมมา
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
     
พนักงานดับเพลิง
       
ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ลิ้มรุ่งเรืองสกุล
     
นายอลงกรณ์ พึ่งนุสนธิ์
พนักงานขับรถยนต์
     
พนักงานดับเพลิง
     
นางสาวธัญรดี บริสุทธินันท์
     
นางสาวทิพ์ภาวรรณ สร้อยจอม
คนสวน
     
คนงาน
     
นายรณกฤต พูนทรัพย์
     
นางสาวลักษิกา เหรียญทอง
พนักงานขับรถ
     
คนงาน
       
นางพิลาภ พึ่งนุสนธิ์
       
คนงาน
       
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม


องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 0-3435-3051  มือถือ 081-7055181  Fax  0-3435-2072

www.kamphaengsaen.go.th  E-Mail : admin@kamphaengsaen.go.th

copyright©by เอกลักษณ์