ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2562

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เรื่องร่างรายละเอียดและเงื่อนไขรถยนต์กู้ภัย พร้อมติดตั้งระบบดับเพลิงและเครนกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/01/2562
ประกาศ เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง (จัดซื้อรถยนต์กู้ภัยอาคารสูง) 20/12/2561

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้แก่ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/10/2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส. 2 ชั้น หมู่ 9 ณ ที่ทำการองค์การบริหารตำบลกำแพงแสน 05/09/2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดทุ่งกระพังโหม หมู่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านวันมาลี หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญทอง ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านนายเสริม 1-2 หมู่ 10 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลุงมา หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนรางไม้ตาย 3 หมู่ 2 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณถนนสายทุ่งเจริญทอง ม.11 ตำบลกำแพงแสน 9/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Overly ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560

ประกาศ สอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2/09/2559

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ณ . ถนนสายบ้านป้าเสริญ หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ . ถนนสายทุ่งเจริญทอง 2. หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 12 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 11 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 5 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ จำนวน 3 โครงการ 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 9/9/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประมูลราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 ( บ้านหน้าเกษตร) 2/4/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลกำแพงแสน 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายแบบยกเท ชนิด 6 ล้อ 9/12/56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 9 จำนวน 2 ช่วง 24/7/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ 18/6/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 11 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 8 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 5 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 11/3/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 10 15/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 9 14/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่างๆจำนวน 3 โครงการ 11/5/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.19/3/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 30/5/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20/4/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน์โครงการจ้างเหมารื้อถอนและขยายผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก 30/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. หมู่ 12 9/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Prime Coat 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำ 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก 7/10/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.หมู่ที่ 12 28/7/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 12 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบซื้อรถขยะ 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง 19/1/2553

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส.2ชั้น หมู่ 9 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 05/09/2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 บ้านทุ่งกรพังโหม ตำบลกำแพงแสน 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดทุ่งกระพังโหม หมู่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านวันมาลี หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญทอง ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านนายเสริม 1-2 หมู่ 10 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลุงมา หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนรางไม้ตาย 3 หมู่ 2 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณถนนสายทุ่งเจริญทอง ม.11 ตำบลกำแพงแสน 9/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Overly ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560

ประกาศ สอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2/09/2559

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ณ . ถนนสายบ้านป้าเสริญ หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ . ถนนสายทุ่งเจริญทอง 2. หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 12 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 11 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 5 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ จำนวน 3 โครงการ 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 9/9/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประมูลราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 ( บ้านหน้าเกษตร) 2/4/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลกำแพงแสน 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายแบบยกเท ชนิด 6 ล้อ 9/12/56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 9 จำนวน 2 ช่วง 24/7/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ 18/6/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 11 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 8 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 5 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 11/3/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 10 15/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 9 14/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่างๆจำนวน 3 โครงการ 11/5/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.19/3/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 30/5/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20/4/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน์โครงการจ้างเหมารื้อถอนและขยายผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก 30/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. หมู่ 12 9/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Prime Coat 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำ 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก 7/10/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.หมู่ที่ 12 28/7/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 12 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบซื้อรถขยะ 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง 19/1/2553

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คลส.2ชั้น หมู่ 9 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 05/09/2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ 8 บ้านทุ่งกรพังโหม ตำบลกำแพงแสน 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหลังวัดทุ่งกระพังโหม หมู่ 8 บ้านทุ่งกระพังโหม ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านวันมาลี หมู่ 11 บ้านทุ่งเจริญทอง ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง ณ ถนนสายบ้านนายเสริม 1-2 หมู่ 10 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์17/08/2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านลุงมา หมู่ 4 ตำบลกำแพงแสน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ 17/08/2561
ประกาศ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.8 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ถนนรางไม้ตาย 3 หมู่ 2 ตำบลกำแพงแสน 19/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณถนนสายทุ่งเจริญทอง ม.11 ตำบลกำแพงแสน 9/05/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Overly ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 ตำบลกำแพงแสน 21/04/2560

ประกาศ สอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน 2/09/2559

ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ณ . ถนนสายบ้านป้าเสริญ หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ณ . ถนนสายทุ่งเจริญทอง 2. หมู่ที่ 11 25/12/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 12 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 11 30/10/2558
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำหมู่ 5 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนเรื่อง ประมูลโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ จำนวน 3 โครงการ 30/10/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 9/9/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน ประมูลราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาด 50 ลบ.ม. หมู่ที่ 12 ( บ้านหน้าเกษตร) 2/4/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในตำบลกำแพงแสน 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการประมูลจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล 19/2/2557
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะชนิดอัดท้ายแบบยกเท ชนิด 6 ล้อ 9/12/56
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 9 จำนวน 2 ช่วง 24/7/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ 18/6/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 11 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 8 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ 5 22/5/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ 11/3/2556
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 10 15/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการปรับปรุงซ่อมถนนแบบ Overlay หมู่ 9 14/6/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่างๆจำนวน 3 โครงการ 11/5/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.19/3/2555
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 30/5/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 20/4/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน์โครงการจ้างเหมารื้อถอนและขยายผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก 30/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. หมู่ 12 9/3/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง Prime Coat 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำ 14/2/2554
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก 7/10/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.หมู่ที่ 12 28/7/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบวางท่อระบายน้ำค.ส.ล. หมู่ที่ 12 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนแอลฟัลท์ติก หมู่ที่ 11 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบซื้อรถขยะ 3/3/2553
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสนสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง 19/1/2553